Vidaus tvarkos taisyklės

Spausdinti

PATVIRTINTA
VšĮ VUL Santaros klinikų generalinio direktoriaus
2018-11-16 įsakymu Nr. V-971

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKŲ
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiamos visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kartu su Vilniaus universitetu vykdomos trijų pakopų studijos, moksliniai tyrimai, tobulinami sveikatos priežiūros specialistai. Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vilniaus universiteto statutu, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. Ligoninė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu.
3. Ligoninė užsiima veikla, kuri nurodyta jos įstatuose.
4. Ligoninės vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Ligoninės darbuotojų, pacientų ir jų artimųjų tarpusavio santykių principus ir elgesio normas.
5. Šių taisyklių privalo laikytis visi Ligoninės darbuotojai, pacientai, jų atstovai, pacientų lankytojai ir kiti ligoninės teritorijoje ir patalpose esantys asmenys.
6. Šios taisyklės viešai skelbiamos Ligoninės internetiniame puslapyje www.santa.lt, Ligoninės informacijos lentoje. Šių taisyklių kopijos yra kiekviename skyriuje bei prieinamos Ligoninės pacientams susipažinti.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI IR PRIĖMIMO Į LIGONINĘ TVARKA

7. Ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines, būtinąsias ir planines, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF), kitų finansavimo šaltinių bei mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
8. Norėdami gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į Ligoninės administraciją, centrų ar skyrių (konsultacijų kabinetų) vadovus bei gydančius gydytojus.
9. Pacientai Ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje ir Infekcinių ligų priėmimo – skubios pagalbos skyriuje priimami visą parą. Šeimos medicinos centre 7.00 – 19.00 val. pirmadieniais – penktadieniais (darbo dienomis), 9.00 – 12.00 val. (šeštadieniais); konsultacijų kabinetuose 7.00 – 19.00 val. pirmadieniais – penktadieniais (darbo dienomis); Konsultacijų ir imunoprofilaktikos skyriuje (adresu Birutės g. 1, Vilnius) 8.00 – 18.00 val. pirmadieniais – trečiadieniais, 8.00 – 17.00 val. antradieniais – ketvirtadieniais, 8.00 – 14.00 val. penktadieniais (darbo dienomis); Pulmonologo konsultacijų kabinete (adresu Žolyno g. 12, Vilnius) 7.00 – 16.30 val. pirmadieniais – penktadieniais (darbo dienomis).
10. Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje visą parą pagal grafiką budi vidaus ligų gydytojas, gydytojas anesteziologas – reanimatologas, kardiologas, pagal patvirtintą grafiką dirba medicinos gydytojai, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojai rezidentai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai. Kiti Ligoninėje budintys gydytojai specialistai į Priėmimo – skubios pagalbos skyrių iškviečiami.
11. Infekcinių ligų priėmimo – skubios pagalbos skyriuje visą parą pagal grafiką budi gydytojas infektologas ir medicinos gydytojas, pagal patvirtintą grafiką dirba gydytojai rezidentai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai.
12. Šeimos medicinos centre priimami pacientai, prisirašę šiame centre, o konsultacijų kabinetuose, Konsultacijų ir imunoprofilaktikos skyriuje (adresu Birutės g. 1, Vilnius) ir Pulmonologo konsultacijų kabinete (adresu Žolyno g. 12, Vilnius) – atvykę pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojų ar gydytojų specialistų siuntimu ir be siuntimo.
13. Atvykdamas pacientas Priėmimo – skubios pagalbos skyriui ir/ar registratūrai turi pateikti pasą ar kitą, jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaikai – gimimo liudijimą), atvykę su siuntimu – Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a, toliau – siuntimas). Asmenys, apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys), savo draustumui įrodyti pateikia Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK), ESDK pakeičiantį sertifikatą arba struktūrizuotą elektroninį dokumentą (toliau – SED) S045, kurie suteikia teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir būtinus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones (toliau – MPP); dokumentą DA1 (arba E123 formos pažymą, arba SED DA002), kuris suteikia teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, būtinus kompensuojamuosius vaistus ir MPP dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar paūmėjus profesinei ligai; dokumentą S2 (arba E112 formos pažymą, arba SED S010), kuris suteikia teisę gauti šiame dokumente nurodytas planines kompensuojamąsias paslaugas ir kompensuojamuosius vaistus bei MPP; dokumentą S3 (arba SED S008), kuris suteikia teisę tęsti Lietuvoje pradėtą gydymą, kurio išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis. Būtinosios sveikatos priežiūros atvejais siuntimas neprivalomas.
14. Nedrausti asmenys ar asmenys be siuntimo, kreipęsi ne dėl būtinosios pagalbos, už gydytojo konsultaciją Konsultacijų poliklinikoje, Santaros medicinos centre, Konsultacijų ir imunoprofilaktikos skyriuje (adresu Birutės g. 1, Vilnius), Pulmonologo konsultacijų kabinete (adresu Žolyno g. 12, Vilnius) ir/ar Priėmimo – skubios pagalbos skyriuose moka Ligoninės generalinio direktoriaus patvirtintame mokamų paslaugų kainyne nustatyto dydžio mokestį. Generalinio direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais pacientas užpildo ir pasirašo Prašymo ir/ar Pasižadėjimo (Įsipareigojimo) lapą.
15. Planine tvarka hospitalizuojami pacientai privalo turėti Ligoninės šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą. Suderinus paciento hospitalizavimą su centro vadovu ar stacionaro skyriaus vedėju – kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo specialisto siuntimą.
16. Pacientų konsultacijos ir jų hospitalizavimas į stacionaro skyrius vyksta ligoninės generalinio direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.
17. Viršutinius drabužius, avalynę, dokumentus ir kitus daiktus pacientai atiduoda Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus arba skyriaus, kuriame hospitalizuoti, bendrosios praktikos slaugytojai, pacientui pasirašant atiduodamų daiktų apraše. Palikti Ligoninėje saugoti drabužiai, avalynė registruojami nustatyto pavyzdžio perdavimo akte ir perduodami saugoti generalinio direktoriaus nustatyta tvarka. Jeigu pacientą lydintis asmuo paciento rūbus paima, apie tai Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus slaugytoja pažymi gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a, toliau – ligos istorija) titulinio lapo antrame puslapyje („kiti ypatingi atžymėjimai, pastabos“), paciento rūbus paėmęs asmuo pasirašo.
18. Stacionarizuojami pacientai Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje perrengiami ligoninės drabužiais ir avalyne, esant reikalui, nuprausiami ar kitaip paruošiami stacionarizavimui. Medicinos personalui leidus, pacientai persirengia asmeniniais drabužiais, persiauna asmenine avalyne, atitinkančiais ligoninėse naudojamus (baltiniais, pižama, chalatu, šlepetėmis). Drabužiai ir avalynė turi būti švarūs ir tvarkingi. Paciento dėvima avalynė – žemakulnė ir neslidi. Drabužiai keičiami ne rečiau kaip kas 7 dienas, užteršti biologiniais skysčiais – tuoj pat.
19. Stacionarizuojamą pacientą į skyrių palydi Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbuotojas arba skyriaus, į kurį jis stacionarizuojamas, darbuotojas, stacionarizuojamam pacientui rekomenduojama turėti asmens higienos priemones – dantų šepetėlį, pastą, šukas ir kt.).
20. Pacientas, kuriam Ligoninėje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, įtraukiamas į mokymo procesą.

III. NUOTOLINĖS PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS (NSP) TEIKIMO TVARKA

21. NSP teikiama tik pacientams, prisirašiusiems VUL SK Šeimos medicinos centre (toliau – ŠMC).
22. Pacientas ar jo atstovas pagal įstatymą arba pagal pavedimą (toliau – atstovas), pageidaujantis gauti NSP paslaugą, kreipiasi į ŠMC koordinatorių ir / arba registratūros darbuotoją, atsakingą už NSP paslaugą.
23. Pacientas pasirašo „Paciento sutikimą gauti nuotolinę pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugą“ (toliau – sutikimas) ir yra įtraukiamas į pacientų, galinčių gauti NSP paslaugą, sąrašą, jam suteikiamas 4 skaitmenų PIN kodas, kuriuo pacientas bus identifikuojamas toliau teikiant šias paslaugas.
24. Pacientas, pageidaujantis gauti NSP paslaugą, registruojamas ŠMC VUL SK informacinėje pacientų registravimo sistemoje (toliau – IPRS) į šeimos gydytojo (toliau – ŠG), prie kurio pacientas yra prisirašęs, artimiausią laisvą NSP paslaugai teikti skirtą vietą vizitų užimtumo grafike, jei pacientas atitinka NSP paslaugai gauti kriterijus, teisės aktų nustatyta tvarka.
25. ŠMC koordinatorius arba registratūros darbuotojas, atsakingas už NSP paslaugą, užregistravęs pacientą, informuoja, kada su juo susisieks ŠG komandos narys.
26. Pacientas taip pat gali būti registruojamas NSP paslaugai ir paskutinio apsilankymo ŠMC metu. Šiuo atveju prieš pirmą NSP paslaugos teikimą pacientas taip pat pasirašo „Paciento sutikimą gauti nuotolinę pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugą“.
27. ŠG komandos narys IPRS numatytu NSP paslaugos teikimo metu skambina pacientui ar jo atstovui IPRS nurodytu telefono numeriu, identifikuoja pacientą, kuris pats ar jo atstovas privalo nurodyti (paciento) vardą, pavardę bei 4 skaitmenų PIN kodą.
28. ŠG narys NSP paslaugos teikimui gali skambinti tik iš telefono linijų, kurių pokalbiai yra įrašomi. Visi NSP paslaugos pokalbiai turi būti įrašomi. Pokalbio garso įrašai saugomi 1 metus.
29. NSP paslauga neteikiama, jei:
29.1. negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;
29.2. prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis;
29.3. ŠG komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
29.4. pacientas nesutinka, kad pokalbis bus įrašomas;
29.5. pacientas yra gydomas stacionare arba reabilitacijos įstaigoje;
29.6. prašoma paskirti vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, kurių pacientas ankščiau nevartojo, ir panašiais atvejais.
30. Pacientui ar jo atstovui praradus sutikimą su PIN kodu arba pasikeitus asmens duomenims, pacientas ar jo atstovas turi kreiptis į ŠMC ir sustabdyti senojo PIN kodo galiojimą. Pacientui ar jo atstovui pageidaujant, ŠMC koordinatorius pateikia pasirašyti naują sutikimą ir išduoda su nauju PIN kodu.
31. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

IV. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

32. Nemokamai teikiama:
32.1. Būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis ūmių klinikinių būklių ir skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijų sąrašu, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministro. Sąrašas iškabinamas pacientams matomoje vietoje.
32.2. Planinės ambulatorinės ir stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos sutartyje su teritorinėmis ligonių kasomis Lietuvos gyventojams, apdraustiems sveikatos draudimu.
32.3. Asmenims, apdraustiems valstybiniu sveikatos draudimu kitose ES šalyse, pateikus draustumą įrodančius 13 p. nurodytus dokumentus, teikiamos 13 p. nurodytos atitinkamos sveikatos priežiūros paslaugos.
33. Nemokamai planinės paslaugos teikiamos tik dėl pagrindinės ligos (dėl kurios pacientas atsiųstas ambulatorinei konsultacijai arba hospitalizuotas), vadovaujantis sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis paslaugoms apmokėti numatytomis PSDF biudžeto lėšomis.
34. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti Ligoninė yra licencijuota, yra nurodytos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) 1999-12-30 ligoninei išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 1242 (toliau – licencija). Su licencijos aktualia redakcija galima susipažinti VASPVT internetinėje svetainėje adresu:
http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/ASPI_new.pdf.

V. PACIENTŲ TEISĖS ĮSTAIGOJE

35. Kiekvienam pacientui turi būti suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos.
36. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.
37. Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
38. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.
39. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
40. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.
41. Pacientas turi teisę rinktis jam paslaugas teiksiantį sveikatos priežiūros specialistą, jei tai nepažeidžia kitų pacientų teisių ar ligoninės darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų bei darbuotojo teisių.
42. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
43. Pacientas turi būti informuojamas apie Ligoninės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu šioje įstaigoje.
44. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
45. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
46. Informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.
47. Informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.
48. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
49. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
50. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
51. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.
52. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia paciento medicinos dokumentuose.
53. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra paciento atstovų arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia paciento medicinos dokumentuose.
54. Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.
55. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
56. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.
57. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
58. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą: pacientas turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę konfidencialumą (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus).
59. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
60. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas.
61. Pacientas turi teisę kreiptis į Ligoninės administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais.
62. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.
63. Pacientas turi kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
64. Visa būtina informacija pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo ligoninėje ar lankymosi joje metu. Informacija skelbiama Ligoninės informacijos lentose, informaciniuose monitoriuose, ligoninės internetinėje svetainėje, teikiama registratūrose ir Priėmimo – skubios pagalbos skyriuose.

VI. PACIENTŲ PAREIGOS ĮSTAIGOJE

65. Pacientas negali reikalauti privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
66. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Ligoninės nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
67. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios. Apie negalėjimą atvykti pacientas privalo pranešti registratūros telefonais ar kitomis ryšio priemonėmis.
68. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
69. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
70. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
71. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
72. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
73. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
74. Laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko.
75. Be reikalo nevaikščioti koridoriais, netrukdyti darbui kabinetuose.
76. Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ar teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas arba raštu atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų.
77. Laiku sumokėti už mokamas paslaugas (tyrimus, konsultacijas, gydymą ir kt.) pagal tuo metu galiojančius įkainius, Sveikatos apsaugos ministro ir Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka.
78. Laikytis nustatyto ligoninės skyriuje dienos režimo, vykdyti gydytojo, slaugos personalo ir kitų darbuotojų pagal kompetenciją teikiamus nurodymus.
79. Kiek leidžia sveikatos būklė, laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti švarą ir tvarką.
80. Pacientas, prieš naudojimąsi vonia/dušu bei prieš išeinant iš skyriaus, privalo informuoti slaugos specialistą. Vaikščioti pacientai gali tik toje Ligoninės teritorijos dalyje, kuri yra skirta pacientams pasivaikščioti.
81. Jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.
82. Pacientai spintelėje gali laikyti tik negendančius maisto produktus, vandenį ir gaiviuosius gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus pacientas privalo laikyti šaldytuve pagal nustatytą tvarką.
83. Tinkamai elgtis su Ligoninės įrengimais ir inventoriumi, tausoti Ligoninės turtą.
84. Pacientas privalo laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių, atsargiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz. nesėdėti ant palangės, nepersisverti per langą ir pan.).
85. Ligoninėje besigydantiems pacientams draudžiama:
85.1. savavališkai lankytis kituose Ligoninės skyriuose;
85.2. žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;
85.3. laikyti ir vartoti tabako gaminius, alkoholinius gėrimus. Laikyti ir vartoti narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, jei gydytojas nepaskyrė;
85.4. laikyti maisto produktus ne tam skirtose vietose (pvz. ant spintelių, palangių ir kt.);
85.5. naudotis radijo aparatais, kitokiais grotuvais ir televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatos pacientai;
85.6. palikti be priežiūros įjungtus elektros prietaisus;
85.7. gulėti lovose apsirengus viršutinius drabužius, su avalyne, galvos apdangalu;
85.8. naudotis kitomis lovomis, jų patalyne;
85.9. turėti su savimi ginklą (pvz. šaunamąjį arba šaltąjį ir kt.).
86. Pacientų artimieji ir kiti lankytojai privalo:
86.1. atvykę į ligoninę, viršutinius rūbus nusirengti ir palikti drabužinėje;
86.2. nenešti savo artimiesiems draudžiamų, nerekomenduojamų maisto produktų, alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių, psichotropinių ir kitų draudžiamų medžiagų;
86.3. lankydami ligonius laikytis personalo nurodymų, netriukšmauti, laikytis rimties, netrukdyti personalo ir kitų pacientų, palaikyti tvarką ir švarą;
86.4. sunkios būklės pacientui slaugyti pasilikti tik gydytojui leidus ir vykdyti jo nurodymus.
87. Ligoninėje (teritorijoje ir patalpose) draudžiama:
87.1. ligoninės teritorijoje be nustatyta tvarka išduoto leidimo važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis;
87.2. ligoninės patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir personalą, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;
87.3. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;
87.4. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką;
87.5. vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius.
88. Pacientai ir jų lankytojai už ligoninei ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarką.

VII. PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

89. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai lankyti pacientų neįleidžiami.
90. Sergantiems ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis asmenims lankyti pacientus draudžiama.
91. Pacientai lankomi darbo dienomis 11–13 val. ir 15–19 val., švenčių ir poilsio dienomis 9–13 val. ir 15–19 val.
92. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose – 3 val. per dieną skyrių vedėjų nustatyta tvarka, 1 valandą rytinėmis valandomis ir 2 val. – popietinėmis valandomis.
93. Lankyti pacientus kitu laiku galima tik gavus skyriaus vedėjo arba budinčio gydytojo raštišką leidimą. Pacientą kitu laiku lankyti norintis asmuo rašo laisvos formos prašymą skyriaus vedėjo/gydančio gydytojo/budinčio gydytojo vardu, kuriame skyriaus vedėjas/gydantis gydytojas/budintis gydytojas pasirašytinai patvirtina, jei leidžia lankyti pacientą kitu, nei nustatyto lankymo, metu. Prašymas lankyti kitu, nei nustatyto lankymo, metu turi būti pagrįstas reikšmingomis aplinkybėmis. Sprendimas priimamas, vadovaujantis paciento interesų viršenybės principu. Prašymas saugomas kartu su kitais paciento medicinos dokumentais.
94. Pacientą, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, turi teisę lankyti paciento sutuoktinis (sugyventinis), paciento tėvai (įtėviai) ir paciento pilnamečiai vaikai jų prašymu. Prašymas lankyti ir leidimas lankyti įforminamas prieš šį einančiame punkte nustatyta tvarka. Pacientą lankyti norintis asmuo papildomai pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir prašyme nurodo ryšį su pacientu (sutuoktinis (sugyventinis), paciento tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai).
95. Gydytojų vizitacijų ir palatoje pacientams atliekamų procedūrų metu, lankytojams palatoje būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kai reikalinga slaugančiojo pacientą asmens pagalba.
96. Leidimą slaugyti sunkios būklės pacientus duoda skyriaus vedėjai (vyresnieji gydytojai).
97. Pas pacientą vienu metu leidžiama ne daugiau dviejų lankytojų. Lankytojai privalo laikytis rimties, tvarkos, vykdyti personalo nurodymus, gerbti kitų pacientų teises ir privatumą.
98. Pacientų lankyti nerekomenduojama su mažamečiais vaikais.
99. Lankymas neturėtų trukti ilgiau nei 30 min.
100. Lankytojai į palatą gali eiti tik be lauko rūbų, kai kuriuose skyriuose, dėl veiklos specifikos, pacientų lankymas gali būti apribotas, nustatyta kita lankymo tvarka, turi laikytis specifinių personalo reikalavimų dėl avalynės, aprangos, dezinfekcijos priemonių naudojimo (pvz., Kaulų čiulpų transplantacijos ir/ar kituose skyriuose – užsidėti batų dangalus (bachilus), vienkartinius chalatus, galvos apdangalus, veido kaukes, dezinfekuoti rankas ir kt. pagal personalo nurodymus). Apie tai informacija teikiama skyriuose, lankytojai privalo laikytis pagrįstų personalo nurodymų.
101. Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų Ligoninės administracija gali apriboti ar uždrausti pacientų lankymą, apie tai viešai paskelbdama.
102. Lankytojams neleidžiama pacientams nešti alkoholinius gėrimus, rūkalus, narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias bei draudžiamas medžiagas, nerekomenduotinus maisto produktus ir vaistus.
103. Pacientams perduodami maisto produktai turi būti švieži, gerai ir tvarkingai supakuoti, greitai gendantys produktai turi būti pažymėti, kokiam pacientui priklauso, ir perduodami skyriaus slaugos personalui, kad padėtų į ligonių maistui skirtą šaldytuvą. Skyriaus vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė atsakinga, kad skyriaus šaldytuvuose nebūtų sugedusių, pasibaigusio galiojimo termino maisto produktų ir gėrimų.
104. Pacientų lankymą kontroliuoja atitinkamų padalinių personalas.
105. Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, paprašomi palikti Ligoninės patalpas ar teritoriją.

VIII. PACIENTŲ IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

106. Pacientai iš ligoninės išrašomi:
106.1. įvykdžius tyrimo ir gydymo planą;
106.2. tęsti gydymą ambulatoriškai;
106.3. tęsti sveikatą grąžinantį ar reabilitacinį gydymą;
106.4. perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;
106.5. už grubius Ligoninės vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, savavališkai išvykus iš ligoninės, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus;
106.6. pacientui reikalaujant, nors tyrimai ir gydymas nebaigtas. Savo reikalavimą pacientas įrašo į ligos istoriją ir patvirtina parašu, už ligos istorijos pateikimą pacientui, kad jis įrašytų savo reikalavimą, atsakingas ligonį gydantis/budintis gydytojas.
106.7. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
107. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas arba įstatymų nustatytais atvejais jo atstovas patvirtina tai parašu. Kai pacientas, kuris jo hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, išrašomas iš sveikatos priežiūros įstaigos ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas paciento medicinos dokumentuose arba jeigu paciento atstovas sveikatos priežiūros įstaigai yra pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį įstatymuose nustatytus reikalavimus. Pacientas/paciento atstovas informacijos gavimo faktą patvirtina parašu Paciento valios pareiškime teikiant stacionarines paslaugas.
108. Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja intensyvaus papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas stacionarias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, suderinus su ta įstaiga paciento perkėlimą bei išrašius siuntimą ir informavus pacientą aukščiau nurodyta tvarka. Jei tai nėra būtina dėl paciento būklės, pacientas transportuojamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą paciento ar jo atstovo lėšomis. Nesant paciento atstovo, paciento transportavimą organizuoja Ligoninės socialinis darbuotojas, derindamas tai su paciento savivaldybės Socialinės paramos skyriumi. Pacientas taip pat gali būti pervežamas jo arba jo atstovo prašymu greitosios medicinos pagalbos tarnybos už paslaugas apmokant pacientui arba jo atstovui.
109. Išrašius pacientą slaugai į namus, jis transportuojamas paciento (atstovo) lėšomis. Nesant paciento atstovo, paciento transportavimą į namus organizuoja Ligoninės socialinis darbuotojas, derindamas tai su paciento savivaldybės Socialinės paramos skyriumi. Pacientas taip pat gali būti pervežamas jo arba jo atstovo prašymu greitosios medicinos pagalbos tarnybos, už paslaugas apsimokant pacientui arba jo atstovui.
110. Išrašant pacientą iš Ligoninės, jam parengiami ir atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicinos dokumentai.
111. Pacientai, kurių tolesnis buvimas Ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, iš stacionaro skyrių išrašomi ir turi išvykti iki 12 valandos.
112. Iš stacionaro išrašytiems pacientams ir pacientams, kuriems teikiamos stebėjimo paslaugos Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje ar dienos stacionaro paslaugos, maitinimas neskiriamas.
113. Nepilnamečiai pacientai be tėvų ar kitų įstatyminių atstovų žinios iš Ligoninės neišrašomi.
114. Pacientui mirus, gydantis gydytojas arba skyriaus vedėjas (budėjimo metu, poilsio ir švenčių dienomis – budintis gydytojas) ne vėliau kaip per 12 valandų apie paciento mirtį informuoja mirusiojo šeimos narį (ius), jo įstatyminį atstovą (us) arba asmenis, nurodytus Paciento valios pareiškime.
115. Atvykęs mirusiojo šeimos narys, atstovas pagal įstatymą ar paciento prieš mirtį nurodytas asmuo pasirašo Paciento pomirtinio tyrimo skyrimo aktą, sutikdamas ar prieštaraudamas atlikti mirusiojo autopsiją.
116. Galutinį sprendimą apie mirusiojo patologoanatominį ar teisės medicinos tyrimą, atsižvelgdamas į nustatytus teisės aktų reikalavimus, priima centro, kuriame pacientas gydytas, vadovas, o budėjimo metu, poilsio ir švenčių dienomis – vyresnysis budintis gydytojas, vykdantis tuo metu ligoninės administracijos vadovo funkcijas.
117. Kai patologoanatominis tyrimas neatliekamas, taip pat mirus namuose pacientui, prirašytam Šeimos medicinos centre, mirties liudijimą išrašo gydantis gydytojas (budėjimo metu – budintis gydytojas). Jeigu atliekama autopsija, mirties liudijimą išrašo gydytojas patologas ar teisės ekspertas.
118. Mirusiojo dokumentai, daiktai atiduodami paciento atstovui.

IX. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP LIGONINĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

119. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis Įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.
120. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
121. Pacientas su skundu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
122. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
123. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu Ligoninėje.
124. Ligoninė, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
125. Skyriuose / padaliniuose yra atsiliepimų knygos, kuriose pacientas gali pareikšti savo nuomonę, Ligoninės interneto svetainėje www.santa.lt pacientai gali užpildyti Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketą.
126. Administracijoje gauti skundai ir pareiškimai registruojami ir nagrinėjami kaip nurodyta generalinio direktoriaus patvirtintoje „Skundų ir pareiškimų nagrinėjimo tvarkoje“.
127. Skundai, pareiškimai, gauti be pareiškėjo asmens duomenų tiriami priklausomai nuo išdėstytų faktų reikšmingumo. Sprendimą tirti ar ne priima Ligoninės generalinis direktorius. Atsakymai į tokius skundus niekam neteikiami.

X. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE PACIENTO BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

128. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
129. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
130. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
131. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
132. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Ligoninės administracija.
133. Informacija telefonu, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apie pacientą neteikiama.
134. Vadovaujantis Paciento valios pareiškimu, teikiant stacionarines / ambulatorines paslaugas (toliau – pareiškimas), informacija apie paciento būklę teikiama jam pačiam ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims.
135. Informacija suteikiama pacientui ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims suprantama forma apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, galimus gydymo būdus ir rezultatus, gydymo prognozę, apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.
136. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais.
137. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, skyrių vedėjai, budintys gydytojai.

XI. RAŠYTINĖS INFORMACIJOS PACIENTAMS TEIKIMO TVARKA

138. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą ir atitinkamą – raštišką paciento sutikimą įstaigai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
139. Pacientas, sveikatos priežiūros įstaigai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
140. Rašytinės informacijos (nuorašų) teikimo paslauga yra mokama. Rašytinės informacijos teikimo paslauga bus pradedama teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą nepriklausomai nuo to, kas sumokėjo.
141. Tuo atveju, kai Ligoninė neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.
142. Rašytinė informacija (diagnozės ir gydymo aprašymai) apie jau išvykusį iš gydymo įstaigos pacientą pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo medicinos duomenų gavimo Ligoninėje (pavyzdžiui, patologoanatominio ar histologinio tyrimo atsakymo gavimo datos).
143. Teisės aktų reikalavimus atitinkantį raštišką prašymą su aukščiau nurodytais priedais pareiškėjas gali siųsti Ligoninei paštu arba pateikti asmeniškai į Ligoninės Dokumentų valdymo skyriaus (kanceliarijos) E117 kabinetą darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 15.00 val.

XII. BRANGIŲ DAIKTŲ (DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PROTEZŲ) BEI PINIGŲ SAUGOJIMAS

144. Pacientui atvykus į Ligoninę ar prieš atliekant procedūras, kurių metu yra galimas tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, pacientas gali brangius daiktus bei pinigus perduoti saugoti Ligoninės personalui.
145. Prieš perduodant saugoti, sudaromos brangių daiktų bei pinigų sąrašas dviem egzemplioriais. Kiekvieną egzempliorių pasirašo: vertybes perimanti skyriaus slaugytoja, pats pacientas arba jo atstovas. Pacientui pateikiamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui atiduodamais daiktais bei/ar pinigais dedamas į specialų voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas, saugomas Ligoninės skyriuje, kuriame gydomas pacientas.
146. Paciento būklei pablogėjus ir tapus kritiška, atliekant operacijas ir intervencines gydymo ir diagnostines procedūras, arba pacientui mirus, skyriaus personalas turi teisę paimti iš paciento rastus pinigus, vertingus daiktus saugojimui. Prieš perduodant saugoti sudaromas brangių daiktų bei pinigų sąrašas, kurį pasirašo skyriaus vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė ir gydantis gydytojas, budėjimo metu – budintis gydytojas ir budintis slaugos specialistas. Saugojimui daiktai ir sąrašas perduodami aukščiau nurodyta tvarka.
147. Išrašant pacientą iš ligoninės, po procedūros, kurios metu yra tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, ar pacientui pareikalavus, mirusio paciento atstovams pareikalavus, brangūs daiktai bei pinigai grąžinami pacientui/paciento atstovui. Pastarasis personalo akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes gavo. Paciento/paciento atstovo pasirašytas sąrašas įklijuojamas į ligos istoriją ir joje saugomas.
148. Už brangius daiktus bei pinigus, saugomus ne seife, Ligoninė neatsako.
149. Kilus ginčui dėl brangių daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, pacientas/paciento atstovas privalo kreiptis į Ligoninės administraciją.

XIII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS
150. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigų instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų generalinio direktoriaus įsakymų.
151. Ligoninės darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems, atitinkantiems saugos reikalavimus, įrenginiams bei darbo priemonėms ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.
152. Ligoninės patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.
153. Ligoninės darbuotojams draudžiama Ligoninėje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų.
154. Ligoninės elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
155. Ligoninės darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.
156. Darbo metu Ligoninės darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus, išduotus Ligoninės generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.
157. Ligoninės darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.
158. Ligoninės administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.
159. Ligoninės teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.

XIV. ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

160. Administracijos, kitų pagalbinių tarnybų laikas nuo 7.00 val. iki 15.30 val. darbo dienomis.


__________________________________________

Atnaujinta 2019-09-19
Straipsnis parodytas: 94542 kartų(kartus)
 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis Santa.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk